O NÁS

SPECIALIZUJEME SE NA PŘEPRAVU OSOBNÍCH VOZIDEL

0
PŘEPRAVA PO CELÉ EVROPĚ
0
SPOKOJENÝCH KLIENTŮ
0
PŘEPRAVENÝCH AUT

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

*Společnost založena v roce 2002

* Specializovaná na přepravu osobních vozidel

30 přepravníků ve flotile společnosti MB TRANSPORT

FLOTILA

TAHAČE

Mercedes, Volvo, Renault, Scania, Iveco, EURO 5 a EURO 6

PŘÍVĚSY

Lohr, Kässbohrer, Rolfo

REFERENCE

POLITIKA firmy MB TRANSPORT

Nejvýznamnějším cílem firmy MB TRANSPORT s.r.o. je rozšiřovat své služby v oblasti speciální přepravy – přepravy automobilů – stát se známým, spolehlivým, preferovaným partnerem a dodavatelem dopravních služeb pro vnitrostátní a mezinárodní zákazníky v automobilovém průmyslu. K dosažení co nejlepšího výsledku při splňovaní svého cíle firma maximálně využívá potencionálu svých lidských i finančních zdrojů tak, aby co nejvíce uspokojila potřeby a přání zákazníků převážně v oblasti kvality služeb a termínů dodání s ohledem na co nejmenší negativní dopad na životního prostředí. Usilujeme o překročení očekávání našich zákazníků, překonáváme své závazky a zaměřujeme se na kvalitu.

Pro splnění politiky IS vypracuje vedení firmy konkrétní cíle, navrhne jejich termín a  stanoví odpovědného pracovníka ke každému cíli. Vedení firmy MB TRANSPORT s.r.o. požaduje od všech pracovníků  firemní věrnost, dodržování firemní kultury a ztotožnění se s přijatou politikou a cíli IS.

V tomto smyslu jim ukládá:

 • dodržovat stanovené postupy v rámci systému IS
 • dodržovat stanovené postupy v rámci platné legislativy a zákonů ČR
 • zlepšovat pracovní procesy s cílem rozšiřovat poskytování služeb
 • ve styku ze zákazníkem za všech okolností pravidla, stanovená vedením společnosti a podílet se tak na budování partnerských vztahů se zákazníkem
 • zabránit úniku informací, které by mohly poškodit firmu

Vedení firmy vyzývá všechny pracovníky, aby podávali náměty, vedoucí ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Tyto připomínky mohou významně přispět k rozvoji firmy a tím zpětně také ke zlepšení podmínek práce každého pracovníka.

Přijetím této strategie se vedení zavazuje:

 • neustále se snažit zlepšovat systém managementu jakosti, životního prostředí a BOZP společnosti v souladu s normami ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004,
 • plnění požadavků systému managementu kvality je pro nás závazek, jeho naplňování máme na paměti při všech činnostech, které se ve společnosti provádějí.
 • vzhledem k výše uvedeným normám zvyšovat pracovní způsobilost pracovníků pro poskytování kvalitních služeb,
 • maximálně uspokojovat zákazníky službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků službami vysoké kvality je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity
 • zajišťovat stálého zlepšování a inovace služeb,
 • informovat zákazníky o nově zavedených a rozvíjených technologiích,
 • plnit podmínky platných právních předpisů a požadavků v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a BOZP,
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit zaměstnance a zároveň zvyšovat jejich úroveň vůči havarijní připravenosti,
 • ověřovat, zpracovávat a zavádět do praxe zlepšovací návrhy spolupracovníkům, které by mohly přispět ke zlepšení pracovních podmínek a k zefektivnění pracovních procesů
 • reagovat na veškeré podněty spolupracovníků
 • zajišťovat způsobilost pracovníků pro poskytování služeb na vyšší úrovni než jaké dosahuje konkurence
 • dbát o minimální negativní dopady u všech činností firmy na životní prostředí, a to zejména v oblastech ochrany ovzduší, půdy, vody a rovněž přírody jako celku. Všichni zaměstnanci naší společnosti vykonávají své pracovní činnosti se zvýšeným ohledem na životní prostředí tak, aby v maximální míře omezili případné negativní dopady těchto činností.
 • vedení společnosti zavazuje systém environmentálního managementu neustále zlepšovat podporou konkrétních environmentálních cílů a programů. Konkrétními opatřeními ve společnosti je třídění odpadu včetně vytřiďování využitelných složek (papír, plast, sklo) z odpadu podobného komunálnímu odpadu a řádné nakládání s nebezpečnými látkami.
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší firmy na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat,
 • prevence o oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provádíme pravidelná školení zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a v oblasti ochrany životního prostředí.

TECHNOLOGIE

* GPS monitorování

* Servis pro údržbu a opravy kamionů

* Společnost se zaměřuje na neustálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců s cílem poskytovat vysoce kvalitní služby

POJIŠTENÍ CMR

* Správu pojistných smluv provádí společnost OK Group a.s.

LOGOOKgroup

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

cert2

* Od listopadu 2014 společnost MB Transport získala certifikaci ISO 9001:2008

cert1

* Od listopadu 2014, společnost MB Transport získala certifikaci ISO 14001:2004